Renoveringen av avloppssystem är idag mycket aktuellt

Vi har lösningar för rening av avloppsvatten från både egnahemshus och fritidshus.

Vilket avloppssystem passar dina behov?

Konstruktion av markinfiltration och markbädd

För de allra flesta tomter är markbädden det säkraste alternativet. En enklare markinfiltration ställer stora krav på jordmånen, den passar exempelvis inte för lerblandad mark. Innan du skaffar din anläggning är det skäl att alltid kontrollera med din egen kommun vad som gäller just dig för att få rätt lösning. Det är även viktigt att hitta rätt ställe på tomten för hantering av avloppsvattnet. När man väljer plats bör man beakta ett antal faktorer som grundvattenskyddet och hur terrängen ser ut. Genom en bra planering uppnår man en lösning som fungerar bättre och minimerar miljöolägenheterna. En detaljerad föruntersökning borde göras på det område av tomten som ur terrängsynpunkt lämpar sig bäst och där kraven på skyddsavstånd t. ex. väg, tomtgräns och vattendrag uppfylls.

Det är skäl att göra markundersökningen i ett så tidigt skede av planeringen att metod och dimensionering kan väljas utgående från rådande förhållanden. Ibland visar undersökningen att avfallshantering via infiltration i marken inte är möjligt. Då kan man lösa avloppsvattenhantering på ett annat sätt (t.ex. med en sluten tank). På eller intill en markbäddsanläggning får man inte plantera träd eller buskar. Rötterna letar sig enträget in i rören med det näringsrika vattnet och stockar systemet.

Jämföra olika konstruktion – 

Infiltrationsbädd, markbädd och infiltrationsbädd för gråvatten

Vi säljer avloppssystem i vårt närområde. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta rätt system för ditt hushåll.
För försäljning i övriga Finland ansvarar Meltex.