Jätevesijärjestelmien uusiminen on tämän päivän juttu

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

Suurempien jätevesimäärien käsittely tulee kunnostaa uusia vaatimuksia vastaavaksi.

  • Pohjavesi- ja ranta-alueilla (100 m rannasta) viimeistään 31.10.2019.
  • Muilla alueilla, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia.
  • Heti, jos kyse on uudisrakennuksesta
  • Vesikäymälän rakentaminen mm. joillakin kaavoitetuilla loma-asutusalueilla voi olla kiellettyä tai luvanvaraista. Varmista tarkemmat säädökset omasta kunnastasi.

Puhdistusvaatimus ei koske vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 (nk. ikäperusteinen vapautus). Vapautus ei kuitenkaan ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöille.

Pienistä jätevesimääristä, kuten kantovedellisten mökkien ja pihasaunojen pesuvedet, ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ne voidaan pääsääntöisesti johtaa hallitusti maaperään ilman erillistä käsittelyä. Suoraan vesistöön pieniäkään pesuvesimääriä ei saa johtaa.

Lähde: Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry (jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi)

Maaimeyttämön ja maasuodattamon rakenne

Useimmille tonteille maasuodattamo sopii varmimmin. Yksinkertaisempi maaimeyttämö on vaatelias maaperän suhteen, se ei sovellu esimerkiksi savensekaiselle maalle. Ennen järjestelmän hankintaa onkin syytä ottaa yhteys omaan kuntaan oikean ratkaisun löytämiseksi. Myös jäteveden käsittelypaikan oikea sijoittaminen tontilla on tärkeää. Paikan valinnassa on huomioitava lukuisat seikat kuten pohjaveden suojelu ja maaston muodot. Hyvällä suunnittelulla pyritään toimivimpaan ratkaisuun sekä minimoimaan ympäristölle aiheutuvat haitat. Yksityiskohtainen esitutkimus tulisi tehdä sillä tontin alueella, mikä on maaston muodon puolesta sopivin ja missä suojaetäisyysvaatimukset esim. tiehen, tontin rajaan ja vesistöön täyttyvät.

Maaperätutkimus on syytä tehdä niin aikaisessa vaiheessa suunnittelua, että menetelmä ja mitoitus voidaan valita vallitsevien olosuhteiden mukaan. Joskus tutkimus osoittaa maaperäkäsittelyn mahdottomaksi. Tällöin voidaan ratkaista jätevesien käsittely muulla tavalla (esim. umpisäiliöt). Maapuhdistamokentän päälle tai viereen ei saa tehdä puu- tai pensasistutuksia. Juuristo hakeutuu hanakasti ravinteikasta vettä sisältäviin putkiin ja tukkii järjestelmän.

Vertaile rakennetta – imeytyskenttä, suodatuskenttä, harmaiden vesien imeytyskenttä:

klikkaa kuvaa suuremmaksi


Tuotteemme:

Plastweldin jätevesijärjestelmistä löytyvät ratkaisut sekä omakotitalojen että vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittelyyn.
Mikä jätevesijärjestelmä sopii omiin tarpeisiisi?

kaavio: Meltex

Jätevesijärjestelmiä myy lähialueellaan Plastweld. Ota meihin yhteyttä ja autamme löytämään oikean järjestelmän sinun talouteesi. Muun Suomen myynnistä vastaa Meltex.