Plastweld Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, asiakas-, markkinointirekisteri

Haluamme Plastweldilla turvata henkilötietosi ja kerätä vain ne tiedot, joita välttämättä tarvitsemme asiakassuhteen ylläpitämiseen. Säilytämme tietojasi asianmukaisesti ja haluamme taata, että henkilötietosi ovat hyvissä käsissä.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme henkilötietolakia (10 ja 24 §) ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on taho, joka päättää rekisterin sisällöstä, hoidosta ja käytöstä. Tämän rekisterinpitäjä on
Plastweld Oy
Koivusillantie 82
66440 Tervajoki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Leena Vatilo
leena.vatilo@plastweld.fi
puh. +358 20 730 5905

Henkilötietojen kerääminen ja käytön tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja alla määriteltyihin tarkoituksiin

  • Asiakassuhteen ylläpitoon
  • Markkinointiin ja myyntiin liittyvät asiat
  • Projektien hoitoon liittyvät asiat (sopimukset, projektinhoito, laskutus)
  • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseen
  • Erilaisten hankkeiden yhteydessä, jossa rekisteröity on osapuolena mahdolliselle viranomaistaholle ja vain asiakkaan luvalla

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumerot, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, yleisestä hakurekisteristä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas, toimittaja tai sidosryhmään kuuluva luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun joitain rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan tai yrityksen valtuuttamille yhteistyökumppaneille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yrityksen valtuuttamien yhteistyökumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme jaa tai myy yhteystietojamme markkinointi- tai muuhun tarkoitukseen. Henkilötiedot ovat ainoastaan yrityksen tai yrityksen valtuuttamien yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden käytössä, ja niitä käytetään ainoastaan asiakassuhteeseen liittyvien toimintojen hoitoon.

Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, Plastweld Oy:n toiminnan kehittämiseen ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä sitä. Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä, eli ns. cookie-toimintoa. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Evästeet mahdollistavat tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden tietojen täyttämistä sivuille, ostoskorin päivittämistä aikaisemman vierailun perusteella sekä mahdollistamaan profiloinnin ja yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet on monilla selaimilla mahdollista laittaa pois päältä.